Vítáme vás

Na naší zahrádce sněženka bílá
do svojí sukénky sníh sobě sbírá.
Vedle ní narcis se žlutou hlavičkou
poprosí o barvu zářivé sluníčko.
Bledule, podběl, maličké fialky
vykouzlí úsměv náš, zavoní do dálky.

Přejeme všem našim dětem a jejich rodičům a všem dobrým lidičkám krásné jarní dny.     

                                   

Vážení rodiče,

poskytujeme vám Informovace o organizaci návratu dětí k prezenčnímu předškolnímu vzdělávání od 12.4.2021 v Mateřské škole Sluníčko v budově na ulici ROVNÁ

KOHO SE NÁVRAT DO MŠ TÝKÁ:

 • dětí, které mají povinné předškolní vzdělávání, a dále
 • dětí, jejichž zákonní zástupci jsou:
  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
  • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá
  • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů
  • příslušníci ozbrojených sil
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky

VSTUP DO MŠ:

Upozorňujeme, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Příznaky infekčního onemocnění rozumíme:

 • zvýšenou tělesnou teplotu
 • suchý kašel
 • dušnost
 • zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
 • ztrátu chuti a čichu
 • bolest v krku
 • bolest svalů a kloubů
 • rýmu / ucpaný nos
 • bolest hlavy

Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd, tzv.respirátorem. Děti v MŠ nemají povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest.

TESTOVÁNÍ DĚTÍ NEINVAZIVNÍMI ANTIGENNÍMI TESTY V MATEŘSKÉ ŠKOLE SLUNÍČKO:

Informace k testování v Mateřské škole Sluníčko Slušovice

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE DÍTĚTE

Přehled návazných postupů antigenního testování

Leták k testování pro děti

Leták k testování pro rodiče

A jak to bude probíhat u nás ve Sluníčku?

S SEBOU DO MŠ:

V rámci ochrany zdraví dětí budeme maximálně využívat venkovního prostředí. Prosíme tedy o:

 • batůžek s lahví pití alespoň 0,5l
 • svačinu budeme mít ze školky, nic k jídlu dětem do batůžku prosím nedávejte
 • vybavte šatnu náhradním oblečením od ponožek po mikinu
 • dejte do šatny HOLINKY, pláštěnku

Není naší povinností obhajovat rozhodnutí nadřízených orgánů a hledat argumenty. Naší odpovědností je řídit organizaci, dodržovat aktuálně platná opatření a zajistit vzdělávání dětí v souladu splatnou legislativou. K těmto účelům využijte informační linky příslušných orgánů (MŠMT, ministerstvo zdravotnictví), kde pracují vyškolení odborníci, kteří vám dotazy zodpoví.       

Budova na ulici Dlouhá zůstává i nadále uzavřena.

Bc. Eva Vyvlečková
 ředitelka MŠ Sluníčko

Mimořádné opatření testování žáků ve školách

Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřena škola či její část

 

 ONLINE školka 

 

Informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021-2022

Vážení rodiče, 

Vzhledem k současné složité situaci aktuálních režimových opatření proti šíření viru COVID-19 a realizaci Opatření MŠMT bude zápis do mateřské školy probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Děti mohou být přijaty do mateřské školy pouze na základě žádosti zákonných zástupců dítěte, jejíž nedílnou součástí je vyjádření pediatra.  Veškeré dokumenty potřebné k zápisu (formulář žádosti, lékařské potvrzení o řádném očkování, prohlášení zákonných zástupců o seznámení se s kritérii přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání) a podrobné informace o přijímání dětí do mateřské školy jsou primárně ke stažení zde, na webových stránkách mateřské školy v sekci Jak to chodí . V krajním případě je možno si složku s Žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání osobně vyzvednout v budově MŠ na ulici Rovná v termínu od 19.4. do 23.4.2021. Příjem žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání doložených vyjádřením dětského lékaře  („zápis do MŠ“) bude probíhat dálkovým způsobem (datovou schránkou školy: dw5kzgc , e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce, poštou) ve dnech od 3.5. do 14.5.2021alternativně osobním předáním po předchozí telefonické domluvě 14.5.2021 v době od 10.00 do 16.00  hod. v budově mateřské školy na ulici Rovná, v kanceláři ředitelky školy. K žádosti je nutno přiložit prostou kopii rodného listu dítěte, která se stává součástí spisu.

Informace pro rodiče předškolních dětí:

§ 34, odst. 1 zákona č. 561/2004 v platném znění (Školský zákon): Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.               

Bc. Eva Vyvlečková
 ředitelka MŠ Sluníčko