Předávání dětí

Ranní  příchod  dětí

Ráno přichází děti do MŠ do 8.00 hod. nejpozději, po domluvě s učitelkou je možný příchod v kteroukoliv denní dobu. Pozor – změny v docházce  a stravném  proti běžnému režimu musí být nahlášeny nejpozději do 7.45 hod.

Za bezpečnost  dětí v MŠ  odpovídají po celou dobu průběhu vzdělávacího procesu  s  dětmi  učitelky MŠ, a to od doby  p ř e v z e t í dítěte od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby jeho předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě (Vyhláška č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Rodiče,  máte povinnost   o s o b n í h o  předání dítěte učitelce!


Odpolední  vyzvedávání

Odpoledne si pro děti přicházejte osobně a včas. Pokud si nemůžete pro děti včas přijít, telefonicky neodkladně informujte školu o vzniklé situaci.

Vyzvednutím dítěte můžete pověřit jinou dospělou osobu. Učitelka však předá dítě pověřené osobě jen na základě písemného pověření zástupcem dítěte (Vyhláška č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů) – tzv. „Zmocnění“, které se vystavuje na začátku školního roku a platí po jeden školní rok.

Pokud zákonný zástupce pověří vyzvednutím dítěte jinou dospělou osobu, na kterou se nevztahuje „Zmocnění“, musí tato osoba předložit písemný souhlas rodičů dítěte.

Formulář „Zmocnění“ je k dispozici ZDE