2. třída – Krtečci

krtecci

„KRTEČEK JE KAMARÁD, PŮJDEM S NÍM SVĚT POZNÁVAT“

Školní rok 2021 – 2022

Učitelky:

 • Čočková Tereza
 • Bc. Vyvlečková Eva

Asistent pedagoga

Matochová Milena

1. Oliver A. 14. Elen L.
2. Terezie B. 15. Gabriela L.
3. Štěpánka B. 16. Terezie M.
4. Samuel B. 17. Sofie M.
5. Lucie Č. 18. Sára T.
6. Daniel G. 19. Ester P.
7. Zita H. 20. Tomáš P.
8. Tomáš Ch. 21. Ondřej R.
9. Patrik J. 22. Filip T.
10. Vincent J. 23. Ema V.
11. Anna K. 24. Adam V.
12. Tobiáš K. 25. Tobiáš V.
13. Natálie L.    
       

 

Třídní vzdělávací program 2020/2021

„KRTEČEK JE KAMARÁD, PŮJDEM S NÍM SVĚT POZNÁVAT“

 

Na cestě poznávání „světa kolem sebe“ nás po celý rok bude doprovázet plyšový kamarád Krteček, který s námi prožije spoustu zábavy a dozví se mnoho nového. Právě Krteček, jeho kamarádi a prožitá dobrodružství, nám byl inspirací pro vytvoření našeho třídního vzdělávacího programu (dále TVP), který svým obsahem odpovídá věku dětí 3 – 5letých, možnostem, zájmům a potřebám dětí.

Ve třídě Krtečků se v tomto roce sešlo 26 dětí, z toho 10 chlapců a 16 dívek, ve věku 3 až 5 let. Třídu Krtečků navštěvují děti, kteří pokračují z minulého školního roku, děti, kteří do Krtečků přešly z nejmladší třídy Kuřátek i děti, kteří jsou ve školce zcela nové. Většina dětí je ze Slušovic, ostatní dojíždí z nedalekého okolí. Ve třídě máme mezi sebou dvojčátka i sourozence. Sourozenci z důvodu lepší dopravní dostupnosti v říjnu přestoupili do jiné MŠ.

Záměry našeho vzdělávání:

 • Oblast biologická (Dítě a jeho tělo) – stimulovat a podporovat růst a vývoj dítěte, podporovat fyzickou zdatnost, rozvíjet pohybové i manipulační schopnosti, učit se sebeobsluze, vést děti ke zdravým životním postojům.
 • Oblast psychologická (Dítě a jeho psychika) – rozvíjet duševní pohodu dětí, psychickou zdatnost, intelekt, jazyk, řeč, poznávací procesy a funkce, jeho city a vůli, jeho sebepojetí, sebenahlížení, kreativitu a sebevyjádření.
 • Oblast interpersonální (Dítě a ten druhý) – utvářet kladné vztahy mezi dětmi i k dospělým, posilovat a kultivovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů.
 • Oblast sociálně-kulturní (Dítě a společnost) – uvést dítě do společenství ostatních lidí, do života v lidské společnosti i do světa kultury a umění, pomoci dětem osvojit si potřebné návyky, postoje a dovednosti, přijmout základní všeobecné, uznávané společenské, morální a estetické hodnoty a podílet se na utváření společenské pohody.
 • Oblast environmentální (Dítě a svět) – založit u dítěte základní povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí, vytvářet základy pro kladný postoj dětí k vytváření a ochraně životního prostředí.

 

K dosažení vytyčených cílů využíváme různé metody a prostředky:

* Hra (jako základní prostředek harmonického vývoje dítěte) * Dostatek příležitostí přiměřených věku a možnostem dítěte * Podpora spontánních aktivit a samostatnosti *Námětové hry * Konstruktivní hry * Didaktické hry * Pohybové hry * Hudebně-pohybové činnosti * Dramatizace * Situační učení * Prožitkové učení * Kooperační učení * Sociální učení * Individuální přístup * Sportovní aktivity * Správný vzor chování a jednání * Kultivované prostředí * Etické a estetické podněty * Zdravé, vlídné a bezpečné prostředí * Rozmanitá nabídka činností * Vhodná organizace * Pravdivé informace * Správně nastavená a dostatečně formulovaná pravidla * Dostatek respektu a podpora dětských přátelství

Rády bychom se všemi rodiči vstřícným a empatickým přístupem, otevřenou komunikací, vytvořily oboustrannou důvěru, a tím zajistily kvalitní péči o děti, bezpečné prostředí plné jistoty, důvěry a pochopení pro jejich individuální potřeby.

Při výchově a vzdělávání Vašich-našich Krtečků klademe důraz, aby co nejvíce nabízených vzdělávacích činností probíhalo formou hry a prožitku, což považujeme za nejefektivnější způsob předávání informací a osvojování si nových poznatků. Tímto způsobem rozvíjíme děti ve všech vzdělávacích oblastech rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, které jsou zpracovány do jednotlivých bloků a souvisejících témat. Nabízené činnosti jsou různorodé, rozvíjejí intelektové i praktické schopnosti a dovednosti dětí, prohlubují jejich poznání, obohacují jeho praktickou zkušenost a zvyšují praktické využití toho, co se děti naučí. Integrované bloky vzájemně navazují, popř. se prolínají, kdy je tak dětem umožněno vidět věci v nových souvislostech a z různých pohledů. Jednotlivá témata jsou dětem podávána prostřednictvím nabízených činností právě formou hry a prožitku, protože „jednou zkusit je lepší než stokrát slyšet“ a „nejvíce si lidé pamatují z toho, co dělají.“

Konkrétní vzdělávací nabídku přizpůsobujeme aktuálním vzdělávacím příležitostem a situacím, průběžně ji upravujeme a dotváříme s ohledem na dosahované výsledky, vycházíme z individuálních potřeb a zájmů dětí. Právě samotné děti jsou pro nás tou největší motivací v naší plánovací činnosti a konkrétních aktivitách.

Zvýšenou pozornost věnujeme rozvoji řeči. Zaměřujeme se také na děti se specifickými vzdělávacími potřebami, kdy pracujeme s individuálními vzdělávacími plány.

Tento školní rok bychom se s dětmi rády věnovaly následujícím tématům:

I přestože vše máme připraveno v předstihu, nejedná se o neměnná témata. Vždy operativně reagujeme v závislosti na aktuálním dění kolem nás – v přírodě, v MŠ, naladění a zájmu dětí!

PODZIM

 • Sešli jsme se ve Sluníčku: * Krteček se představuje (seznámení, adaptace dětí) * Já jsem já, ty jsi ty, každý jsme jiný (soužití, tolerance)
 • Krtečkovo podzimování: * Jak krteček pomohl drakovi (počasí, aktivity) * Jak se krteček stal zahradníkem (plody, barvy podzimu, profese) * Jak se stromy a keře loučily se zvířátky (les, sad, zvířata, péče) * Jak se krteček loučil s čápem (ptáci) * Jak krteček uspával zvířátka (zvířata, potrava, spánek)

ZIMA

 • Krteček se těší na Vánoce: * Jak krtek potkal čerta (advent, Mikulášská družina, chování) * Jak krtek slavil s kamarády Vánoce (tradice, symboly, rodina, pohádky)
 • Krtečkovy zimní radovánky: * Krtek staví sněhuláka (počasí, aktivity, Eskymáci) * Jak krteček pomáhá zvířátkům (zvířátka v lese, ptáčci) * Krteček na karnevalu (zábava, masky)
 • Krteček objevuje: * Jak se krtek chtěl dozvědět všechno o lidech (člověk, společnost, lidské tělo) * Jak pejsek vyčenichal krtka (smysly) * Jak krtek léčí zajíce (zdraví, nemoc, prevence, profese)

JARO

 • Krteček volá jaro: * Jak krtek a skřivánek přivolali jaro (počasí, změny v přírodě, květiny) * Krtek jde koledovat (Velikonoce) * Jak krtek se zajícem probouzeli ježka (probouzení zvířátek, přírody) * Jak krtek pomáhal dešťové kapce najít kamarády (voda, život ve vodě)
 • Krteček má nové kamarády: * Krteček si hraje s mláďátky – na statku / v lese / na louce / u vody (zvířátka a jejich mláďátka) * Krtek jede za zvířátky do ZOO (zvířata v ZOO)

LÉTO

 • Krteček se těší na prázdniny: * Krtek a sluníčko (počasí, oblečení) * Krteček na cestách (dopravní prostředky, ČR x zahraničí, multikultura) * Krtek poznává vesmír (Země, planety, profese)
 • Prázdninové hrátky: * Jak krtek pomáhá zachraňovat (bezpečnost, IZS) * Krteček sportuje (aktivity, zábava, bezpečnost) * Krteček táboří (příroda, chování, Indiáni)

Další aktivity

Během roku máme naplánované i další aktivity, kterými bychom rády doplnily naši vzdělávací nabídku, a témata našeho TVP tak přirozeně obohatily. Jedná se např. o:

– divadelní představení, vzdělávací programy, zábavně-hudební programy, kouzelnické vystoupení

– kanisterapie, návštěva záchranářského psa

– zdobení vánočního stromečku

– čertovské dopoledne s diskotékou

– návštěva Mikulášské družiny, Mikulášská nadílka

– vánoční školkové focení

– měření zraku

– muzikoterapie „Kouzelný zvoneček“

– Ježíšek v MŠ, vánoční nadílka

– karneval

– tvořivé dílničky rodičů s dětmi

– sportovní vyžití v zábavním centru (Galaxie Zlín)

– návštěva knihovny (březen „Měsíc knihy“)

– návštěva hasičské zbrojnice

– vystoupení pro maminky ke Dni matek

– výlet do ZOO Lešná

Je pro nás velmi důležité, aby se děti ve třídě cítily příjemně, spokojeně a bezpečně. Adaptaci dětí provádíme postupně a nenásilnou formou. Snažíme se vytvářet prostředí klidu a pohody. Dbáme na to, aby žádné dítě nebylo zvýhodňované ani znevýhodňované, podceňované nebo zesměšňované. Snažíme se vytvářet kamarádské prostředí, děti naučit vzájemnému přátelství a toleranci, že i s dospělým můžou být, při dodržení určitých pravidel, partnery. Společně s dětmi máme vytvořena Krtečkova pravidla soužití, které máme ve třídě stále na očích znázorněny, pro snazší pochopení, obrázkovými symboly:

 • otisk šlapky nohy = neběháme
 • ruka s kytičkami = neubližujeme si, ruka hladí
 • dvě ruce = pomáháme si
 • pusa = usmíváme se na sebe
 • pusa s kytičkami = říkáme jen hezká slova
 • ucho = nasloucháme si
 • dvě srdíčka = „kouzelná slovíčka“ otvírají srdíčka
 • hračky = uklízíme po sobě

K psychické pohodě dětí napomáhá zavedený denní režim, který svou pravidelností a opakováním přináší dětem pocit jistoty a bezpečí. Máme určitý čas pro hru, společné aktivity, jídlo, hygienu, cvičení, pobyt venku na zahradě nebo vycházku, odpolední odpočinek s pohádkou či povídáním.

Také zařazujeme každodenní či příležitostné „rituály“, které u dětí posilují pocit sebevědomí, sounáležitosti, důvěry a pohody ve skupině, do které děti patří a rády se vracejí:

 • plyšový kamarád Krteček – můžeme mu všechno říct, pomůže nám vyřešit spor
 • ranní výtvarné chvilky – tematicky zaměřená výtvarná činnost
 • ranní pozdravy
  • před komunitním kruhem pozdrav s paní uč. (podle vlastního výběru-nálady) dětí – ♥ objetí –  plácnutí – ♫ taneček
  • v komunitním kruhu – „Dobrý den, dobrý den,…“
 • komunitní kruh, didakticky cílená činnost – „Velké kolo uděláme,…“, „Ať jsi holka nebo kluk,…“
 • úklidová písnička – „Všechny hračky v pokojíčku,…“
 • oslava narozenin, svátků – „Hodně štěstí zdraví…“
 • přání před obědem – „Popřejem si dobrou chuť a už ani muk.“
 • mytí rukou – „To jsou prsty, to jsou dlaně,…“
 • ztišení, když nám chce p. uč. něco říct „Odemyky, zamyky,…“
 • školková hymna „Sluníčko se probudilo…“

 

S Krtečkem a kamarády, neztratím se, vím si rady!