Jak

jak1Základem naší práce je osobnostně orientovaný model výchovy – naším univerzálním cílem je tedy naplňování potřeb dítěte a podpora jeho učení. Hlavní ideou je snaha zajistit zdraví dítěte, jeho duševní pohodu a příznivou životní perspektivu. Respektujeme jeho přirozená práva a potřeby, podporujeme jeho osobnostní rozvoj, probouzíme jeho chuť poznávat, tvořit a učit se. Při každodenním pobytu dětí ve školce běžnými metodami a formami práce, důraz klademe především na hrové činnosti dětí, které ve spojitosti s prožitkem tvoří základ dětského učení a poznávání světa. Snažíme se ale také o hledání nových cest k naplňování požadavků Rámcového programu, učí se tedy nejen děti, ale i učitelky.

Nad rámec výukového programu probíhají během roku další aktivity, obohacující pobyt dětí v naší mateřské škole. Téměř každý měsíc je připraveno pro děti divadelní představení, občas spojeno s výletem do Zlína či okolních vesnic, dvakrát do roka navštíví koncert dětí základní umělecké školy, navštíví také místní knihovnu, hasičskou zbrojnici, farmu. V rámci perfektní spolupráce se základní školou se děti účastní akcí ve škole, školáci navštěvují na oplátku naši mateřinku. Jezdíme plavat, chystáme besídky pro maminky a posezení u stromečku. Vždycky se děti těší na Mikulášskou nadílku, Vánoční nadílku, velký karneval ve sportovní hale i řádění v dětském zábavním centru Galaxie ve Zlíně. Součástí naší práce je i logopedická péče, náprava grafomotorických obtíží, speciální péče o integrované děti, zvýšená péče o děti s odkladem školní docházky a o děti talentované. Naše děti mají také možnost seznamovat se základy anglického jazyka a navštěvovat kroužek valašských tanečků, výzkumníček a kroužek keramiky. Děti se zapojují i do života města – svým milým vystoupením zpestřují vítání nových občánků do života, Jahodové hody, řemeslné trhy. Velkým zážitkem pro děti je vždycky na závěr školního roku výlet do ZOO Lešná , oslava Dne dětí, spojená s opékáním špekáčků a ti nejstarší se snad nejvíc těší na noční spaní ve školce, které je součástí aktivit probíhajících na platformě loučení s předškoláky. Do těchto aktivit patří i třídenní výlet na rekreační středisko v Trnavě nebo Rusavě. S odcházejícími předškoláky se za přítomnosti rodičů i ostatních milých návštěvníků loučíme na zahradě školky, kde probíhá předání upomínek dětem, pochutnáme si na zmrzlině i dalších dobrotách od rodičů.

Výčet našich aktivit není samozřejmě úplný, ale podstatné je, že všechny směřují k uspokojování potřeb dětí, protože spokojené a šťastné dítě lépe přijímá poznatky a dobře se rozvíjí, rozvíjí se také jeho sebedůvěra a vytváří se optimistický a vstřícný postoj ke světu.