Školní řád

 MATEŘSKÁ   ŠKOLA   SLUNÍČKOSLUŠOVICE,

příspěvková organizace
Slušovice, Rovná 400

Školní řád

 

Č.j.:                     4/2014
Účinnost:            1. 9. 2014
Skartační znak:
Počet příloh:       0

  Jana Tománková
ředitelka MŠ Sluníčko
Ve Slušovicích 18.8.2014

O b s a h                                                                                    

I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

 1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program
 2. Základní práva dětí přijatých ke vzdělávání v mateřské škole
 3. Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí
 4. Povinnosti zákonných zástupců

II. UPŘESNĚNÍ VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY

5. Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování
6. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání      v mateřské škole a pro  jejich předání po ukončení vzděláván
7. Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dítěte o průběhu jeho vzdělávání a dosažených výsledcích.
8. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích
9. Konkretizace způsobu omlouvání dítěte zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jeho zdravotním stavu
10. Stanovení podmínek pro úhradu úplat v mateřské škole
11. Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci

III. UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

  1. Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání
  2. Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany zákonného zástupce dítěte
  3. Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době
   1. Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělávání nebo úplaty za školní stravování
   2. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole
   3. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí
III.    UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE
IV.    PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY
V.      ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ

 

 1. Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního stravování
 2. Stravovací režim dětí v průběhu vzdělávaní
 3. Způsob oznamování nepřítomnosti dítěte v mateřské škole zákonnými zástupci dětí pro potřeby školního stravování
VI.    PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

 

 1. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání
 2. Zásady bezpečnosti uplatňované při práci s dětmi
 3. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
 4. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání
 5. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole
VII.   ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

VIII.       ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 1. Účinnost a platnost školního řádu
 2. Změny a dodatky školního řádu
 3. Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se školním řádem

Ředitelka Mateřské školy Sluníčko, příspěvkové organizace, v souladu s § 30 odst. 3 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „Školský zákon“)v platném znění, vydává tento školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy podle konkrétních podmínek uplatněných v MŠ Sluníčko ve Slušovicích:

 

Čl. I

Práva a povinnostI účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

 1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

 

1.1    Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)

–          podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,

–          podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,

–          podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem,

–          podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,

–          vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,

–          napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání,

–          poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,

–          vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí,

–          vyvíjí aktivity a organizuje činnosti ve prospěch rozvoje dítěte,

–          prohlubuje vzájemné výchovně-vzdělávací působení školy, rodiny a veřejnosti.

 

1.2    Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných na mateřské škole.

 

1.3    Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 Školského zákona a řídí se platnou příslušnou školskou a pracovněprávní legislativou, zejména pak ustanoveními Školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb.,              o předškolním vzdělávání (dále jen „Vyhláška o MŠ“) v platném znění

 

 1. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

 

2.1    Každé přijaté dítě (dále jen „dítě“) má právo

a)      na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,

b)      na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně,

c)      na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.

 

2.2    Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, které jim zaručuje Listina lidských práv a Úmluva o právech dítěte.

 

2.3    Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.

 

 1. Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání děti

 

3.1    Rodiče dětí, popřípadě opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen „zákonní zástupci“) mají právo

a)      na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí,

b)      vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí,

c)       na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí.

 

3.2    Konkretizace realizace práv zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti k jejich výkonu jsou uvedeny v Čl. II „Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy“ tohoto školního řádu.

 

 1. Povinnosti zákonných zástupců

 

4.1    Zákonní zástupci dětí jsou zejména povinní

a)      zajistit aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, pří příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upravené, bez výstředností v účesu a oblečení,

b)      na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,

c)      informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte,

d)     dokládat důvody nepřítomnosti dítěte,

e)      oznamovat mateřské škole údaje o dítěti v rozsahu uvedeném v školském zákoně pro vedení školní matriky.

 

4.2    Další povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.

 

4.3    Konkretizace realizace povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti k jejich výkonu jsou uvedeny v Čl. II „Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy“ tohoto školního řádu.

 

Čl. II

Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy

 

 1. Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování

 

5.1    Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole.

 

5.2    Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu opět dohodnout s ředitelkou mateřské školy.

 

 1. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání

 

6.1    Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě po jeho převlečení v šatně pedagogickému pracovníkovi mateřské školy, a to až v příslušné třídě, do které dítě dochází. Rodiče mají povinnost osobního předání dítěte učitelce! Nestačí doprovodit dítě pouze ke vchodu do mateřské školy nebo do šatny s tím, že dítě dojde do třídy již samo. V tomto případě mateřská škola nenese odpovědnost za bezpečí dítěte až do jeho příchodu do třídy.

 

6.2    Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagogického pracovníka mateřské školy přímo ve třídě, do které dítě dochází, popřípadě na zahradě mateřské školy a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci, tj mezi 14.00 a 16.00 hod. Pokud rodiče  nestihnou  vyzvednout  dítě  ze školy do doby ukončení provozu, je jejich povinností telefonicky sdělit tuto informaci do MŠ a dohodnout se s učitelkou na dalším postupu.

 

6.3    V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu v mateřské škole, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání.

 

6.4    Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole. Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými zástupci dítěte předají zákonní zástupci ředitelce mateřské školy. Pokud není vyhotoveno toto trvalé pověření a jde o výjimečné vyzvednutí dítěte jinou osobou než zákonným zástupcem, musí být tato osoba vybavena jednorázovým písemným pověřením, podepsaným oběma zákonnými zástupci dítěte.

 

 1. Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání a dosažených výsledcích

 

7.1    Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných na mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je volně přístupný na šatnách dětí u každé třídy v budově na ulici Rovná, a rovněž na šatně dětí první třídy v budově odloučeného pracoviště (SMŠ) na ulici Dlouhá.

 

7.2    Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době určené pro příchod dětí do mateřské školy a jejich předání ke vzdělávání informovat u pedagogického pracovníka vykonávajícího pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte. V případě projednávání záležitosti vyžadující delší časový úsek si dohodnou s učitelkou termín na dobu, kdy učitelka neplní přímou výchovnou práci u dětí.

 

7.3    Ředitelka mateřské školy nejméně jednou za pololetí školního roku svolává třídní schůzky, na kterých jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením mateřské školy, a to zejména z provozních důvodů.

 

7.4    Zákonní zástupci dítěte si mhou domluvit s ředitelkou mateřské školy nebo s pedagogickým pracovníkem školy vykonávajícím pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte.

 

7.5    Ředitelka mateřské školy nebo pedagogický pracovník vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

 

 1. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích

 

8.1    Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, exkurze, divadelní a filmová představení pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím sdělení pedagogickým pracovníkem při předávání dítěte zákonnému zástupci po ukončení denního vzdělávání, popřípadě písemným upozorněním umístěným na nástěnkách u šaten jednotlivých tříd nebo písemným dopisem předaným nebo zaslaným zákonným zástupcům dětí.

 

8.2    V případě, že součástí akcí uvedený v bodě 8.1 bude i finanční příspěvek rodičů, vyžádá si mateřská škola písemný souhlas zákonných zástupců s účastí dítěte na takovéto akci a pro děti, jejichž zákonní zástupci nesouhlasí s jejich účastí, zajistí po dobu konání takovéto akce plnohodnotné vzdělávání včetně zajištění pedagogické činnosti pedagogickými pracovníky.

 

 1. Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu

 

9.1    Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu písemnou formou mateřské škole a to buď předáním oznámení pedagogickému pracovníkovi vykonávajícímu pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází (sešity pro omlouvání dětí v šatnách ),  nebo zasláním oznámení na adresu mateřské školy.

 

9.2    Pokud předpokládaná nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole přesáhne dobu 5 dnů, projedná tuto skutečnost zákonný zástupce osobně v dostatečném předstihu s ředitelkou mateřské školy nebo učitelkou ve třídě, do které dítě dochází. K projednání přinese zákonný zástupce písemné oznámení s uvedením důvodu a předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole.

 

9.3    V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce mateřské škole a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Oznámení této nepředvídané nepřítomnosti dítěte je možné i prostřednictvím telefonu nebo jiných zákonných zástupců dětí docházejících do mateřské školy, vždy však nejpozději do 7.45 hod. dotčeného dne, na pozdější omluvy nelze brát zřetel. Po ukončení nepřítomnosti dítěte z důvodu nemoci nebo pro úraz potvrdí dobu nepřítomnosti zákonný zástupce při opětovném nástupu dítěte do mateřské školy předáním písemného potvrzení přebírajícímu pedagogickému pracovníkovi mateřské školy. V oprávněných případech může mateřská škola vyžadovat doložení nepřítomnosti dítěte z důvodu nemoci nebo pro úraz potvrzením od ošetřujícího lékaře.  Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný zástupce dítěte přejímajícího pedagogickému pracovníka o případných menších zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání.

 

9.4    Informace o omluvení dítěte ze vzdělávání je automaticky postoupena mateřskou školou i do zařízení školního stravování a opačně.

 

9.5    Zákonní zástupci dítěte informují neprodleně písemnou formou mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítě, o větších zdravotních potížích, infekčních onemocněních  a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.

 

 1. Stanovení  podmínek  pro úhradu úplat v mateřské škole

 

10.1 Úhrada úplaty za vzdělávání

 

Zákonní zástupci, kteří nejsou osvobozeni od úplaty za vzdělávání, dodržují při úhradě úplaty následující podmínky:

 

a)      úplata za kalendářní měsíc je splatná 5. dne kalendářního měsíce zpětně. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo svátek, splatnost připadá na nejbližší následující pracovní den daného měsíce.

b)      ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty,

c)      zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu v hotovosti proti dokladu o přijetí ředitelce školy nebo vedoucí školního stravování v pokladně mateřské školy.

10.2.    Stanovení základní částky úplaty, snížení úplaty, osvobození od úplaty a prováděcí podmínky podrobně upravuje vnitřní předpis mateřské školy č. 2/2014 – Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole.

 

10.3.      Úhrada úplaty za školní stravování

 

Při úhradě úplaty za školní stravování se zákonní zástupci dítěte řídí následujícími podmínkami:

 

a)      úplata za kalendářní měsíc je splatná 5. dne kalendářního měsíce zpětně. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo svátek, splatnost připadá na nejbližší následující pracovní den daného měsíce

b)      ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty

c)      zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu v hotovosti proti dokladu o přijetí vedoucí školního stravování v pokladně mateřské školy

 

 1. Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci

 

Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí

 

a)      dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim mateřské školy,

b)      řídí se školním řádem mateřské školy,

c)      dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti.

 

 

Čl. III

upřesnění podmínek pro ukončení vzdělávání dítěte                 v mateřské škole

 1. Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání

 

Ředitelka mateřské školy může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud se nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem podle stanovených pravidel uvedených v bodech 9.1 až 9.3 tohoto školního řádu. Na možnost vyřazení dítěte ze vzdělávání budou rodiče předem písemně upozorněni.

 1. Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany zákonných zástupců

 

V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla stanovená v bodě 11. tohoto školního řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu narušování provozu mateřské školy.

 

 1. Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době

 

Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitelka mateřské školy rozhodnout o ukončení vzdělávání takového dítěte v mateřské škole.

 

 1. Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělání nebo úplaty za školní stravování.

 

V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo úplaty za školní stravování uvedené v bodě 10.1 a 10.2 tohoto školního řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení stanovených úplat.

 

Čl. IV

Provoz a vnitřní režim mateřské školy

 

 1. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

 

16.1 Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu pro děti od 6:30 do 16:00 hodin. Děti se přijímají od 6.30 do 8.00 hod. Poté se škola z bezpečnostních důvodů uzamyká. Po předchozí dohodě s rodiči se lze dostavit s dítětem i v jiné době.

 

16.2 V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz v bodě 16. 1 tohoto školního řádu omezit nebo přerušit a to zejména z důvodu stavebních úprav, předpokládaného nízkého počtu dětí  v tomto období, nedostatku pedagogického personálu apod. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem.

 

16.3 Vzdělávání v mateřské škole probíhá ve 3 ročnících. V prvním ročníku se vzdělávají děti, které v období od 1.září do 31.srpna následujícího kalendářního roku dovršily nejvýše  4 roky věku. Ve druhém, které ve stejném období dovršily nejvýše 5 let věku. Ve třetím, které v uvedeném období dovršily nejvýše 6 let věku nebo kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

 

16.4 Do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti z různých ročníků.

 

16.5 Třída mateřské školy se naplňuje do počtu 24 dětí. Zřizovatel může povolit výjimku do 4 dětí z počtu stanoveného prováděcím právním předpisem.

 

16.6 Mateřská škola má 4 třídy se všeobecným zaměřením, tři třídy v budově na ulici Rovná, jednu třídu na odloučeném pracovišti na ulici Dlouhá.

 

16.7  Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcí informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením.

 

 1. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

 

17.1 Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího programu probíhá v následujícím základním denním režimu (uvedené časy jsou orientační):

6:30  –   8:00        doba určená pro příchod dětí do mateřské školy a předání dětí

pedagogickým pracovníkům k předškolnímu vzdělávání,

děti již přítomné v mateřské škole vykonávají volně spontánní zájmové aktivity,

8:00  –  9:00        volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky

zaměřené především na hry a zájmovou činnost

9:00  –  9:15         ranní cvičení,

9:15  -10:00         řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání

dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu a v souladu se zaměřením jednotlivých tříd

10:00 -10:15        osobní hygiena, příprava na pobyt dětí venku

10:15 -11:45        pobyt dětí venku, při kterém probíhají řízené činnosti a aktivity

zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu a v souladu se zaměřením jednotlivých tříd s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem

(v případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy)

11:45 -12:15        oběd a osobní hygiena dětí

12:15 -14:00        spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí,

individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

14:00 -16:00        volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky

zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy

doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci

 

17.2 Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního rámcového programu a v případě výletů, exkurzí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí.

 

 

Čl. V

organizace školního stravování

 1. Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního stravování

 

18.1 Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje školní jídelna v provozovně prostorově umístěné v centrální části mateřské školy. Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle Vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování (dále jen Vyhláška o školním stravování) a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

 

18.2 Školní jídelna připravuje jídla, která jsou rozvážena do jednotlivých tříd mateřské školy, ve kterých probíhá vlastní stravování dětí.

 

18.3 Školní jídelna připravuje a dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel připravuje školní jídelna i tekutiny, které děti během svého pobytu v mateřské škole děti konzumují v rámci „pitného režimu“.

 

18.4Pokud je se zákonným zástupcem dohodnuta jiná délka pobytu dítěte v mateřské škole (viz bod 5.1) než celodenní, má dítě právo odebrat jídla připravovaná školní jídelnou a vydávána dětem v době jeho pobytu v mateřské škole.

 

 1. Stravovací režim dětí v průběhu vzdělávání

 

19.1 V průběhu denního pobytu v mateřské škole se dětí stravují podle následujícího základního stravovacího režimu:

7:30  –   8:15        podávání dopolední přesnídávky v samoobslužném režimu (děti

si berou přesnídávku individuálně podle vlastního pocitu hladu)

11:45 – 12:15      oběd

14:00 – 14:15      podávání odpolední svačiny

 

19.2 V rámci „pitného režimu“ mají děti po dobu svého denního pobytu v mateřské škole k dispozici nápoje (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, džusy, minerálky), které jsou připravovány podle zásad zdravé výživy a se zaměřením na častou obměnu jednotlivých druhů nápojů. Děti požívají nápoje v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.

 1. Úprava postupu při odhlašování dětí ze školního stravování v případě jejich nepřítomnosti v mateřské škole

 

20.1 Při omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání z důvodu dopředu známé nepřítomnosti podle bodu 9.1 a 9.2  a při nepředvídané nepřítomnosti podle bodu 9.3 tohoto školního řádu zajistí mateřská škola automaticky nahlášení této skutečnosti vedoucí zařízení školního stravování.

 

20.2 Pokud nepřítomnost dítěte nebyla dopředu známá, mohou si zákonní zástupci za první den nepřítomnosti dítěte vyzvednout ve školní jídelně do 11:30 hodin oběd, na který by mělo dítě za tento den nárok. Ostatní jídla lze za tento den odebrat pouze pokud to umožňují hygienické normy.

 

 

Čl. VI

PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ              

 

 1. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

 

21.1 Dohled nad bezpečností dětí po celou dobu jejich vzdělávání v mateřské škole vykonávají pedagogičtí pracovníci školy a to od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby až do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo jim pověřené osobě.

 

21.2 K zajištění bezpečnosti dětí při běžném pobytu mimo území mateřské školy může na jednoho pedagogického pracovníka připadat nejvýše 20 dětí z běžných tříd, výjimečně pak nejvýše 28 dětí z běžných tříd, pokud to charakter pobytu dovoluje.

 

21.3 Při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostoru náročném na bezpečnost bude o bezpečnost dětí pečovat navíc další pedagogický pracovník, ve výjimečných případech jiná zletilá osoba, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovním vztahu k mateřské škole.

 

21.4 Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.

 

21.5 Při nástupu dítěte ke vzdělávání v mateřské škole po jeho infekčním onemocnění předloží zákonný zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí.

 

 1. Zásady bezpečnosti při práci s dětmi.

 

22.1 Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa.

 

22.2 Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci následující zásady:

a)      přesuny dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích

 • děti se přesunují ve skupině a to nejvýše ve dvojstupech
 • skupina je vždy doprovázena dvěma pedagogickými pracovníky, z nichž jeden je na začátku skupiny a druhý na jejím konci
 • skupina k přesunu využívá především chodníků a levé krajnice vozovky
 • vozovku přechází skupina především na vyznačených přechodech pro chodce, přecházení vozovky jinde je povoleno pouze dovoluje-li to dopravní provoz a pedagogický doprovod je přesvědčen o bezpečnosti přechodu skupiny
 • při přecházení vozovky používá v případě potřeby pedagogický doprovod zastavovací terč
 • za snížené viditelnosti používá pedagogický dozor předepsané „zviditelňující“ vesty

 

b)      pobyt dětí v přírodě

 • využívají se pouze známá bezpečná místa
 • pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, plechy, ostré velké kameny apod.)
  • při hrách a pohybových aktivitách pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství

c)      rozdělávání ohně

 • pouze při školních akcích, které pořádá mateřská škola typu dětského dne, pohádkového lesa, lampiónového průvodu apod.
 • jen na místech určených pro rozdělávání ohně
 • za přítomnosti člena hasičského sboru nebo pedagogického pracovníka zaškoleného v protipožární ochraně při otevřeném ohni
 • v blízkosti je dostatečný zdroj vody, odpovídající hasicí přístroj nebo jiný materiál k hašení otevřeného ohně
 • pedagogický dohled zajišťuje, aby se děti pohybovaly v bezpečné vzdálenosti od otevřeného ohně, přičemž počítá i se směrem a sílou větru a dbá, aby v blízkosti ohně nebyl snadno vznětlivý materiál
 • po ukončení akce pedagogický dohled zajistí úplné uhašení otevřeného ohně

d)     sportovní činnosti a pohybové aktivity

 • před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost
  • pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí

 

e)      pracovní a výtvarné činnosti

 • při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, které by mohly děti zranit, jako jsou nůžky, nože, kladívka apod., vykonávají práci s těmito nástroji děti výhradně individuálně, ve spolupráci a pod dohledem pedagogických pracovníků školy

 

 1. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

23.1 Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života.  V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejích věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

 

23.2 V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízení.

 

23.3 Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

 

 

Čl. VII

zacházení s majetkem mateřské školy

 1. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání

 

Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.

 

 1. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole

 

25.1 Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání a předání dítěte pedagogickému pracovníkovi mateřské školy a pro převzetí dítěte a převlečení do šatů, v kterých přišlo do mateřské školy, dále po dobu potřebnou pro seznámení se s informacemi a výsledky vzdělávacího procesu na nástěnkách a dobu jednání s pedagogickými zaměstnanci školy týkajících se vzdělávání dítěte, popřípadě po dobu jednání s vedoucí školní jídelny týkajících se stravovaní dítěte. Mimo tyto uvedené případy se zákonní zástupce zdržují v prostorách mateřské školy pouze se souhlasem pedagogických nebo provozních zaměstnanců mateřské školy. Při běžném provozu se zákonní zástupci pohybují pouze v šatnách dětí a na přístupových komunikacích k nim, do ostatních prostor mateřské školy vstupují pouze se souhlasem pedagogických nebo provozních zaměstnanců mateřské školy.

 

25.2 Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

 

Čl. VIII

zÁvěrečná ustanovení

 

 1. Účinnost a platnost školního řádu

 

Tento školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a je účinný od 1.9.2014

 

 1. Změny a dodatky školního řádu

 

Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci mateřské školy a budou o nich informování zákonní zástupci dětí.

 

 1. Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se školním řádem

 

28.1 Zaměstnavatel zabezpečí seznámení zaměstnanců s obsahem tohoto školního řádu a to nejpozději do 15 dnů od nabytí jeho platnosti.

 

28.2 Nově přijímané zaměstnance seznámí s školním řádem zaměstnavatel při jejich nástupu do práce.

 

28.3 O vydání a obsahu školního řádu informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí na zahajovací schůzce s rodiči a formou vyvěšení na nástěnkách mateřské školy.

 

 

V e Slušovicích  dne 18.8.2014
___________________Jana Tománková

ředitelka Mateřské školy Sluníčko

ve Slušovicích