4. třída – Vrabčáci

vrabcaci

POJĎ SI S NÁMI, POJĎ SI HRÁT, S VRABČÁKY SVĚT POZNÁVAT

Školní rok 2020 – 2021

Učitelky:

 • Bc. Dorotíková Magdaléna
 • Grúňová Alena

Asistent pedagoga

Bc. Pavelková Kateřina

 

1. Aneta D. 14. Jakub K.
2. Jakub F. 15. Štefan L:
3. David F. 16. Anna M.
4. Viktorie F. 17. Nela M.
5. Filip H. 18. Jakub N.
6. Ellen Ch. 19. Klára S.
7. Zdeněk J. 20. David S.
8. Karel J. 21. Samuel S.
9. Aneta J. 22. Filip Š.
10. Alex K. 23. Mikuláš Š.
11. Michael K. 24. Rostislav T.
12. Jakub K. 25. Tomáš Z.
13. Alice K.    
       

 NÁŠ  TŘÍDNÍ  VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM

POJĎ SI S NÁMI, POJĎ SI HRÁT, S VRABČÁKY SVĚT POZNÁVAT

 

Naším třídním mottem je: 
Máme rádi legraci,

jako správní vrabčáci.

 

Záměrem našeho třídního programu je:

        Hlavním cílem je naplnění požadovaných kompetencí k učení v nejvyšší možné dosažitelné úrovni u každého dítěte před nástupem do základní školy, vždy v souladu s jejich individuálními možnostmi.                                                                                        Zaměřujeme se také na integraci dětí, kdy pracujeme s individuálními vzdělávacími plány, s ohledem na specifické potřeby těchto dětí.

 • Výběr a zařazování vhodných aktivit pro snadnější přestup do základní školy                 a eliminace problémů při zvládnutí učiva v základní škole
 • Rozvoj dětí po všech stránkách – rozvoj a podpora logického myšlení, rozvoj řeči, samostatnosti pohybu a orientace v prostoru a okolním prostředí. Děti jsou vedeny k empatii – naslouchání vlastních potřeb, potřeb kamarádů i ostatních lidí kolem sebe
 • Rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky
 • Rozvoj jazykových a receptivních (vnímání, porozumění, poslechu) dovedností a rozvoj schopností a dovedností sebevyjádření (vyjádřit pocity, dojmy, prožitky,…)
 • Příprava podnětného, radostného, vstřícného a klidného prostředí pro děti k navození příjemného klimatu ve třídě, který je důležitý pro rozvoj jejich schopností      a prohlubování dovedností již získaných. Zároveň toto prostředí dopomáhá k pocitu bezpečí, přátelství a sounáležitosti v kolektivu.
 • Zaměřenost na rozvoj dětských kamarádství, přátelství, dovednosti komunikovat       a snahy domluvit se ve skupině
 • Spolupráce s dětmi při navrhování a sestavování třídních pravidel, které se společně snažíme dodržovat a zároveň se učit rozlišovat, dodržovat a chápat pravidla ve společnosti
 • Zvýšená pozornost dětem v povinném posledním roce předškolního vzdělávání        a jejich maximální zapojení do řízených činností
 • Individuální přístup pro děti s odkladem školní docházky, kde vycházíme z aktuální diagnostiky dítěte a porovnávání dosažených úrovní a pokroku ve zvládání zadaných činností
 • Vedení dětí ke zvládání správných hygienických návyků, k samostatnosti při sebeobsluze a stolování
 • Uplatňování principů prožitkového učení
 • Osvojování poznatků o přírodním prostředí zejména pomocí plánovitých vycházek do okolí mateřské školy

 

Pracujeme podle navržených témat:

 • Ve školce jsme kamarádi, celý rok se máme rádi
 • Pan Podzim čaruje, vítr listí shazuje
 • Zima tiše přichází, kouzla Vánoc přináší
 • Objevujeme svět kolem sebe
 • Když sluníčko zasvítilo, jaro se nám probudilo
 • Když všechno kvete
 • Těšíme se na prázdniny

Další témata tvoříme a upravujeme podle aktuálnosti situace  a příležitostí, které během roku nastanou, s ohledem na individuální potřeby a dovednosti dětí.

 

Vytváříme si pravidla soužití ve třídě:

 • Ve třídě, v šatně ani na chodbách neběháme a nekřičíme
 • Spory mezi sebou neřešíme rukama, ale milým slovem a přátelskou dohodou
 • Prohlubujeme kamarádské vztahy, soužití
 • Každá hračka má své místo
 • Pokud sami na něco nestačíme, požádáme o pomoc kamaráda, potom dospělou osobu
 • Neničíme úmyslně kamarádovi hru ani práci
 • Užíváme milá slova, zdravíme kamarády i dospělé

Tato pravidla se společně snažíme dodržovat.

K dosažení plnění TVP PV využíváme:

 • Didaktické hry a pomůcky
 • Denní pohybové hry a pohybové chvilky
 • Zdravotní cvičení a relaxační metody
 • Taneční průpravu a hudební výchovu, zpěv a instrumentální činnosti
 • Kreslení, malování, modelování a další výtvarné a pracovní činnosti
 • Experimentování a strukturované úkoly
 • Četbu, vyprávění, dramatizaci, poslech, samostatný mluvní projev dětí
 • Formy prožitkového učení
 • Podporujeme prosociální cítění ve třídě a snažíme se ve třídě vytvářet motivující prostředí pro úspěšný rozvoj dětí

Naše společné aktivity:

 • Divadelní a pohádková představení
 • Kouzlení s klaunem
 • Sférické kino v MŠ
 • Výukové programy na zámku ve Vsetíně
 • Naučné programy – Canisterapie, Netradiční hudební nástroje, „Buďme kamarádi“, záchranářské ukázky pejsků…
 • Koncerty ZUŠ
 • Karneval
 • Návštěva knihovny a hasičské zbrojnice
 • Preventivní zubní prohlídka
 • Návštěva Zverimexu
 • Návštěva Galaxie ve Zlíně
 • Návštěvy a „Školičky“ pro předškoláky v ZŠ
 • Plavání ve Zlíně
 • Noční spaní v MŠ
 • Třídenní pobyt v rekreačním středisku Trnava
 • Vystoupení dětí na městských oslavách (vánoční jarmark, jahodové hody…) a vítání občánků do života
 • Besídka ke Dni matek
 • Výlet do ZOO Lešná
 • Podzimní, vánoční a velikonoční tvoření s rodiči

Hlavní činností dětí je hra, která děti provází celý den, prolíná  všemi  činnostmi a věnujeme jí mimořádnou  pozornost. Rádi spolupracujeme s rodiči nejen při každodenním předávání dětí, ale i při různých společenských akcích pro děti a rodiče (společné tvoření, veřejná vystoupení,…). Vítáme také všechny názory, podněty a připomínky rodičů a také otevřenou komunikaci mezi učitelkami a rodiči.

 

Každodenní či příležitostné rituály:

 • „Ať jsi holka nebo kluk…“ komunitní kruh, didakticky cílená činnost
 • „Hodně štěstí zdraví…“, „Kdo má dneska narozeniny…“ oslava svátků, narozenin
 • „Šup kartáčku do komůrky…“ čištění zubů, ústní hygiena
 • „Celý den si ruce hrají…“, „To jsou ruce…“ mytí rukou
 • „Rukavice, ponožky,…“ oblékáme se v šatně
 • „Popřejem si dobrou chuť…“ přejeme si před obědem
 • „Byla jedna hromádka…“, „Máš, má ovečko, dávno spát…“ básnička či písnička před spaním
 • „Děti, děti, už jsme se vyspali…“ probouzení dětí
 • „Odemyky, zamyky…“ když nám chce paní učitelka něco říct

Dané rituály dávají dětem pocit sebevědomí, sounáležitosti, důvěry a pohody ve skupině, do které děti patří a rády se zde vracejí. Také díky rituálům vědí, co je v daný okamžik čeká a jaká činnost následuje.

,,Kolik udělá vrabec kroků za sto roků? Přeci ani jeden, protože skáče.“      

To ale v našem případě neplatí. Ačkoliv jsme třída plná malých neposedných vrabčáků, každým dnem získáváme nové poznatky a zkušenosti. A každá, byť jen malinká, novinka (nebo zkušenost), je pro nás dalším podstatným krokem vpřed.