Úhrada úplat 2023-2024

PLATBY

 v Mateřské škole Sluníčko ve školním roce 2023-2024

Vážení rodiče,

povinné platby za předškolní vzdělávání a stravování jsou zákonnými zástupci hrazeny bezhotovostně inkasem na účet mateřské školy.  Všechny ostatní nárazové platby (fond rodičů, fotografování, kroužky apod.) jsou hrazeny v hotovosti v příslušné třídě.

První platbu ve formě jistiny ve výši 1000,- Kč proveďte v průběhu měsíce srpna tak, aby byla do 31.8.2023 připsána na účet školy (den splatnosti) – tato platba se provede pouze jednou, při přijetí dítěte do mateřské školy.

Vložená jistina bude jednorázově použita v případě neuhrazení povinných plateb (s následným jejím dorovnáním do plné výše). Při řádném hrazení plateb pak bude v plné výši rodičům vrácena při ukončení předškolního vzdělávání dítěte.

 

Úplata za školní stravování  

Další platba stravného (za měsíc září) proběhne již inkasem z vašeho účtu dne 10.10.2023, přesné částky budou pro vaši informaci a kontrolu zveřejněny na nástěnce v každé třídě. 

Úplata za předškolní vzdělávání

Pro školní rok 2023-2024  je stanovena ve výši 500 Kč v běžných měsících. Při přerušení provozu mateřské školy se úplata stanovuje odlišně, ve školním roce 2023-2024 takto: v měsíci prosinci 2023 ve výši 400 Kč, v měsíci červenci a srpnu 2024 ve výši 250 Kč.  Úplata za předškolní vzdělávání je splatná 10. kalendářní den (od 1.1.2024 12.kalendářní den) příslušného měsíce (zpětně), stejně jako u platby za stravování

Obě platby budou sloučeny a strhávány jednou částkou. Pokud máte ve školce dvě děti, všechny platby budou strženy jednou částkou, pod variabilním symbolem mladšího dítěte.

Zákon č. 561/2004 Sb., odst.1, písm. d:

Pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte.

 

Způsob úhrady

1) Inkasem

Nastavte si na svém účtu svolení k inkasu ve prospěch mateřské školy a dostatečný limit pro uhrazení platby za stravné i „školné“,  a zajistěte, abyste k datu inkasa (10. kalendářní den v měsíci, od 1.1.2024 12. kalendářní den, poprvé v říjnu) měli na účtu dostatečný zůstatek k provedení platby. Potvrzení o svolení k inkasu s platným číslem účtu předejte ředitelce školy (event. vedoucí školního stravování nebo učitelce v příslušné třídě) při nástupu dítěte do školy v září 2023

Název účtu:             Mateřská škola Sluníčko, Slušovice, příspěvková organizace

                                Rovná 400, 76315 Slušovice

Bankovní spojení:   Česká spořitelna, č.ú. 182-1410539329/0800

 

2) Bezhotovostně převodem z účtu

Tuto možnost využijete pouze v případě platby jistiny, nebo pokud z nějakého důvodu neproběhne platba inkasem.

3) Složenkou na účet školy 

4) Přímým vkladem na účet školy na pobočce České spořitelny ve Slušovicích

Možnosti úhrady 3) a 4) jsou vám k dispozici pro případ, že nemáte zřízen v rodině žádný účet umožňující platbu inkasem.

Při způsobu úhrady  2), 3) a 4) zůstávají údaje stejné jako při inkasním způsobu plateb, navíc zadáte následující:

Konstantní symbol: 0558

Variabilní symbol:  datum narození dítěte  (příklad: 01052012)

 

Poznámka pro příjemce: uvést jméno dítěte

                                                                                                                   

                                                                                                       Alena Grúňová

Poznámka pro nastavení limitu k inkasu

V tomto školním roce je nejvyšší možná platba za měsíc při plné docházce u dětí s vyšší stravovací normou (děti s odkladem školní docházky) a maximálním počtem pracovních dnů  1173 Kč za stravné, školné tyto děti neplatí. U dětí mladších je maximální možná částka za stravné 1104 Kč a 500 Kč školné, celkem tedy 1604 Kč