Úhrada úplat 2017-2018

Ve školním roce 2017-2018 realizujeme v naší mateřské škole úhradu povinných plateb – úplaty za stravování a úplaty za předškolní vzdělávání (tzv. „školné“) bezhotovostně na účet mateřské školy.

První platbu po přijetí dítěte do mateřské školy ve formě jistiny ve výši 1000,- Kč proveďte nejpozději do 31.8.2017 (den splatnosti – v tento den musí být  platba již připsána na účtu školy).

Vložená jistina bude jednorázově použita v případě neuhrazení povinných plateb (s následným jejím dorovnáním do plné výše). Při řádném hrazení plateb pak bude v plné výši vrácena při ukončení předškolního vzdělávání dítěte.

Úplata za školní stravování

Další platba stravného proběhne v měsíci říjnu za září, přesné částky budou zveřejněny na nástěnce v každé třídě a na webových stránkách školy. Pro identifikaci vašeho dítěte v seznamu bude využito datum narození jako variabilní symbol, který uvádíte při platbách.

Platby za stravné budou hrazeny do 15. kalendářního dne příslušného měsíce (zpětně), v tento den musí být platba již připsána na účtu školy.

Úplata za předškolní vzdělávání

Pro školní rok 2017-2018 je stanovena ve výši 400,- Kč v běžných měsících. Při přerušení provozu mateřské školy se úplata stanovuje odlišně, ve školním roce 2017-2018 takto: v měsíci prosinci 2017 ve výši 300,- Kč, v měsíci červenci a srpnu 2018 ve výši 200,- Kč.

Úplata za předškolní vzdělávání je splatná do 15. kalendářního dne příslušného měsíce (zpětně), v tento den musí být platba již připsána na účtu školy.

Další informace

Obě platby lze sloučit a zaslat jednou částkou.

Při platbách za sourozence ve škole lze sloučit všechny platby a zaslat pod variabilním symbolem jednoho z dětí.

Režim hrazení úplat se v době uzavření provozu školy v letních měsících nemění, informace o částkách k úhradě budou k dispozici na webových stránkách školy

Zákon č. 561/2004 Sb., odst.1, písm. d:
Pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte.

Způsob úhrady

1) Bezhotovostně převodem z účtu

Název účtu: Mateřská škola Sluníčko, Slušovice, příspěvková organizace
Rovná 400, 76315 Slušovice

Bankovní spojení: Česká spořitelna, č.ú. 182-1410539329/0800
Konstantní symbol: 0558
Variabilní symbol: datum narození dítěte (příklad: 01052012)
Poznámka pro příjemce: uvést jméno dítěte

2) Složenkou na účet školy

Údaje zůstávají stejné jako při převodu z účtu.

3) Složením částky na pobočce České spořitelny ve Slušovicích

Údaje zůstávají stejné jako při převodu z účtu.

Prosíme o velkou pozornost při zadávání údajů při platbáchvšechny chybové platby (zaokrouhlování částek, přehozené číslice, neúplné částky) vyžadují řešení, zbytečně zabírají čas, zvyšují náklady a komplikují provoz školy. Děkujeme 

Jana Tománková
ředitelka školy